En gratis tjänst från Sveriges bibliotekarier – För ett demokratiskt samhälle.

Fråga:

Hej!
Vid flera lärosäten i Sverige kan man studera "Religionsvetenskap och teologi", exempelvis vid Lunds univ., se här: https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-RGRVT/80815

Utbildningen i Lund ges vid "Centrum för teologi och religionsvetenskap" och i texten på den sida jag länkar till används genomgående uttrycket "religionsvetenskap och teologi". Samma skrivning kan ses även vid andra lärosäten.

Min fråga gäller innehållet i begreppen religionsvetenskap respektive teologi. Jag skulle förvisso kunna vända mig direkt till respektive lärosäte och ställa frågan till dem men eftersom nu "bibblan svarar" finns så tänker jag att jag i alla fall börjar här.

Mina frågor är:
1. Vilket begreppsligt innehåll har termen religionsvetenskap?
2. Vilket begreppsligt innehåll har termen teologi?

Stort tack på förhand!
Peter

Svar:

Hej!

Tack för dina bra och mycket intressanta frågor. Jag har lärt mig mycket när jag försökt hitta svar på dem.

Religionsvetenskap är ett samlingsbegrepp för de vetenskaper som på olika sätt studerar religion som kulturellt fenomen med hjälp av historiska, samhällsvetenskapliga och filosofiska metoder. Exempel är religionsfilosofi, religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi.

I en äldre kontext användes begreppet särskilt om studerandet av icke-kristna religioner och stod då i motsats till begreppet teologi, som användes för studiet av kristendom.

Teologi är (i en vetenskaplig kontext) det metodiska reflekterandet över religiösa grundbegrepp och handlingar. I Europa har teologi sedan medeltiden varit ett ämne vid universiteten. Målet har varit att utveckla (den kristna) religionen med kritiska, men konstruktiva, studier.

I och med att (bland annat) det svenska samhället sekulariserats har många teologer kommit att inta en neutral och objektiv hållning gentemot religionen de studerar. Av dessa teologer används begreppet teologi om det vetenskapliga studiet av kristendomen eller till och med som en synonym till religionsvetenskap.

Inom religionsvetenskapen undviker man dock helst att använda teologi som en synonym till sitt vetenskapliga fält. För många religionsvetare betecknar teologi religiösa människors trosföreställningar. Det är ett föremål för vetenskapliga studier snarare än beteckningen på ett särskilt vetenskapligt ämne.

I Sverige började termen religionsvetenskap användas i högre utsträckning under 1970-talet. Företrädare för de teologiska utbildningarna ville då bredda sin rekrytering och modernisera sin utbildning. Man döpte därför om sina kurser från "teologiska" till "religionsvetenskapliga". Fram till 2007 benämndes den prästutbildning för pastoral tjänst inom Svenska kyrkan som fanns vid svenska universitet som religionsvetenskaplig och inte teologisk. Detta är en bidragande orsak till begreppsförvirringen.

I min mening blir det rimligt att se de svenska lärosätenas användning av begreppet "religionsvetenskap och teologi" dels som ett arv från 70-talets "modernisering" av teologin vid universiteteten, dels som ett resultat av att begreppen under olika perioder antingen varit synonyma eller stått i motsats till varandra. Samlingsbegreppet "religionsvetenskap och teologi" blir ett sätt att inrymma de båda begreppens (historiska och akademiska) mångtydighet under ett gemensamt paraply.

Det går att säga mycket mer i ämnet. För vidare läsning rekommenderar jag följande länkar:

Tyvärr är NE:s artiklar bakom betalvägg, men har man tillgång är de mycket matnyttiga.

Hoppas detta kunnat bringa lite klarhet i frågan.

Har du också en fråga?

Skicka en fråga till våra bibliotekarier eller sök i vårt frågearkiv.

Fler frågor inom religion, filosofi och psykologi och språk