Straff för att utge sig vara polis

Besvarad av Mariann Ljungskog
Fråga: 
Vad är straffet för att påstå sig vara polis? Vad är straffet att klä ut sig till polis och påstå sig vara polis? Tack på förhand!
Svar: 

I Sverige är det ett brott att utge sig för att vara en myndighetsperson.I Brottsbalkens 17 kap 15§ står det:
"15 § Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet, dömes för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om någon obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

Är brottet med hänsyn till att det har medfört betydande men för det allmänna eller för någon enskild eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. Lag (1999:792).

7 oktober 2012 - 13:31