- Vilket begrepp betecknar syn

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
- Vilket begrepp betecknar syntesen mellan text och bild när man analyserar en bilderbok? - Vad är en robinsonad. - Under vilket århundrande kom de första böckerna för flickor respektive pojkar i sverige? - Nämn två karakteristiska drag hos folksagan.
Svar: 

"Nikolajeva (2000) använder
begreppet ikanotext för att beskriva den syntes av bilder och ord som bilderböckerna
består av. Hon menar att helheten av ord och bilder tillsammans, är större än summan
av delarna var för sig." http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/13554/Exjobb%20F%C4RDIGT%202%20verspdf.pdf?sequence=2, 20140515. Nikolajeva som åsyftas är Nikolajeva, Maria (2000) Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur

Robinsonad är en berättelse inspirerad av Robinson Crusoe, ofta pojkböcker, förstås.

"Den första huvudsakliga bok i Sverige som publiceras för barn tros vara Een sköön och härlig
jungfrw speghel som trycktes 1591. Denna bok var ämnad för flickor, och var främst ämnad
att läsas av högadliga fröknar. Med exempel från Bibeln ville boken ge förhållningsregler och
betona de religiösa och världsliga dygderna. Påföljande år 1592 kom den första pojkboken
En gyldenne book, om unga personers sedhers höffweligheet. Båda dessa böcker var
tolkningar av andra böcker, i stort sett alla böcker av den tidiga svenska barnlitteraturen var
nämligen översättningar från andra språk (Kåreland 2001)." https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24196/1/gupea_2077_24196_1.pdf, 20140515. Kåreland som åsyftas är Kåreland,Lena (2001). Möte med barnboken. Stockholm: Natur & Kultur. Jag misstänker att du kommer att hitta svaren på flera av dina frågor i den boken, så försök få tag på den eller prata med ditt bibliotek för att få en rekommendation av någon annan liknande titel.

Vad gäller folksagor brukar analyser av dessa ingå i grundläggande litteraturvetenskapliga böcker, t ex http://libris.kb.se/bib/9431343.

Vänliga hälsningar,
Sofia Murray
Stadsbiblioteket i Malmö

 

9 maj 2014 - 12:54