Vilka språkliga drag är typiska för skriftspråket?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
vilka språkliga drag är typiska för skriftspråket
Svar: 

Det mest utmärkande är nog att de naturliga pauser och olika betoningar du använder när du talar ersätts av kommatecken, punkter, utropstecken etc. i skrift. Det talade språket är också mer spontant, mindre sammanhängande, innehåller fler upprepningar, slangord, dialektord, svordomar  m.m. än det skrivna språket, som tenderar att vara mer formellt och grammatiskt riktigt. Läs mer i följande artiklar:

Skillnader mellan talat och skrivet språk
http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/index-page=skillnad_mellan_tal_och_skrift.html

Skriftspråkets utveckling
https://svenskaspraketshistoria.wordpress.com/page/1/
Se speciellt avsnittet Nusvenskan – från 1900-talet och framåt (en bit ner på sidan):

Talspråk och skriftspråk : samma fast olika
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:552034/FULLTEXT01.pdf

9 juni 2018 - 15:08

Kategorier