Vilka är offentliga sektorns huvuduppgifter?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vilka är offentliga sektorns huvuduppgifter?
Svar: 

Den offentliga sektorn är den del av samhället som finansieras gemensamt, av skatter, och styrs av politiska organ, kommuner, landsting, riksdag och regering. Offentliga sektorns uppgifter skiftar över tid och rum. Det mest grundläggande som det offentliga ska hantera, i en s k nattväktarstat, anses vara rättsväsende och yttre skydd, dvs militär förmåga. Beroende av politisk styrning och ekonomisk förmåga kan den offentliga sektorn skifta stort mellan olika länder. I moderna välfärdsstater tenderar den offentliga sektorn att utgöra en stor del av BNP.

Om du har tillgång till Nationalencyklopedin är deras artikel bra, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/offentliga-sektorn

Om Sveriges offentliga sektor:

http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveck...
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-sektor/Offe...
I sammanhanget talar man ibland om samhällskontraktet som är en filosofisk tanke som utvecklats från 1600-talet och framåt, där man ser medborgarna som aktörer som går med på att ge upp vissa individuella friheter mot att få skydd av samhället, och samarbeta för det gemensamma goda. (Vi betalar skatt, vi får skola och omsorg till exempel.) När samhällskontraktet bryts av någon part uppstår problem i samhället.
Såhär skriver NE om samhällskontraktet, eller kontraktualism:

kontraktualism, samhällsfilosofi formulerad av bl.a. Herbert Spencer, enligt vilken det moderna samhället primärt är grundat på kontrakt, dvs. överenskommelser som individer gör för att lättare kunna tillgodose gemensamma intressen. Den samhälleliga ordningen har skapats genom individers fria val att samarbeta. Kontraktualismen, med dess betoning av den förnuftiga människan, spelade en viktig emancipatorisk roll för bourgeoisin i dess frigörelse från de feodala skrankorna. Som filosofi om moderna institutioners uppkomst har den blivit kritiserad av bl.a. Durkheim.
Nationalencyklopedin, kontraktualism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kontraktualism (hämtad 2016-11-30)

 

30 november 2016 - 10:52