Vilka akademiska titlar har de som disputerat?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Vilka akademiska titlar har de som disputerat?
Svar: 

Så här står det i Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Disputation) :

Disputation (disputationsakt), den akademiska akt där en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling. Om doktoranden godkänts på sina läskurser inom utbildningen, på ett vetenskapligt nöjaktigt sätt författat och adekvat försvarat sin avhandling, avlägger denne därmed doktorsexamen.

på sidan om akademiska titlar finns en lista (https://sv.wikipedia.org/wiki/Akademiker):
Man skiljer mellan akademiska tjänsteformer och akademiska titlar, som inte säger något om en persons anställningsform. Det försvåras av att samma titel kan vara både det ena och det andra. Det är till exempel möjligt att vara arbetslös professor.
Professor - både tjänsteform och titel
Professor emeritus/ emerita titel för pensionär som tidigare haft professors tjänsteform
Docent - endast titel. Person som avlagt doktorsexamen och blivit antagen som oavlönad docent
Lektor - vanligen tjänsteform, titel i vissa ämnen. Lärare på universitet/högskola som har en doktorsexamen eller motsvarande, alternativt konstnärlig skicklighet, eller som har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningen. En adjunkt kan även befordras till lektor.
Doktor - endast titel. Person som har disputerat, det vill säga publikt har försvarat en doktorsavhandling och fått den godkänd. Normalt har doktorn inför detta gått doktorandutbildning i 4 år
Licentiat - endast titel. Person som avlagt licentiatexamen, vilket motsvarar halva doktorsutbildningen
Adjunkt - både tjänsteform och titel. Lärare vid universitet/högskola som inte har en doktorsexamen, samt titel i pedagogik
Doktorand - avser både en student inom forskarutbildning och en typ av anställning. Den student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå betecknas som doktorand, oavsett finansieringsform. Kan i vissa sammanhang speciellt avse doktorand med doktorandanställning.
Master - endast titel. Person som har avlagt grundläggande akademisk examen, vanligen efter 5 års studier (infördes med den nya examensordningen 2007)
Magister - endast titel. Person som har avlagt grundläggande akademisk examen, vanligen efter 4 års studier
Kandidat - endast titel. Person som har avlagt grundläggande akademisk examen, vanligen efter 3 års studier; juris kandidat- och teologie kandiat-examina är emellertid längre och räknas som magisterexamina; förr brukade även den som studerade för att avlägga examen tituleras kandidat
Yrkesexamen - därutöver finns det ett antal yrkesexamina, som till exempel läkarexamen och civilingenjörsexamen

11 juli 2017 - 16:06

Kategorier