Världens längsta ord?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Viket ord är världens längsta ord
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga till "Bibblan svarar"! :)

Begreppet "ord" är inte helt lätt att definiera. Så här skriver Nationalencyklopedin (NE) om saken i sin onlineversion:
"Ordet är huvudkategori i de flesta lexikon och spelar även i övrigt en grundläggande roll i språkvetenskapen. Inte desto mindre visar det sig vara mycket svårt att precisera. Allmänt sett karakteriseras ord av en viss självständighet i förhållande till den omgivande texten och en viss enhetlighet i betydelsen. De avgränsas uppåt mot fraserna såsom på stående fot och nedåt mot morfemen som i fot-a. Ord uttalas utan paus mellan ljuden och skrivs utan mellanrum mellan tecknen. Dock växlar stundom sammanskrivning och särskrivning som i överhuvudtaget och över huvud taget. Ordet avser ofta ett föremål, en handling, ett tillstånd, en relation e.d. I isolerande språk som kinesiska och agglutinerande språk som turkiska ter sig förhållandena något annorlunda (jämför språk)."

Wikipedia har en utmärkt artikel om ord som har många referenser och i denna står det följande att läsa:"Det längsta ordet i ett visst språk beror på det specifika språkets regler för ordbildning. I svenskan är det möjligt att bilda ordmonster av godtycklig längd genom att konstruera ordsammansättningar av många ord. Ett ordmonstrum kan dock enkelt utökas genom att sammansätta ytterligare ord. Det längsta ordet i svenska språket är enligt Guinness Rekordbok nord-väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-system-diskussions-inläggs-förberedelse-arbeten med 130 bokstäver.[3] Detta ord är dock konstruerat enbart för att vara långt, och det går utan problem att skapa ett ännu längre ord. Realisationsvinstbeskattning (28 bokstäver) är det längsta ordet som förekommer i SAOL.[4][5] Det finns dock rimliga ord som är längre än 28 bokstäver, exempelvis användarvänlighetsundersökning (30 bokstäver)."
I svenskan är alltså det längsta ordet nordvästersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten och består av 130 bokstäver, medan det längsta ordet i Svenska akademiens ordlista är ordet realisationsvinstbeskattning med endast 28 bokstäver. Således beror det på ett språks uppbyggnad och regler hur långt ett ord kan vara.

Engelskspråkiga Wikipedia har en mycket bra artikel om just världens längsta ord där det ges exempel från många olika språk och i vilken det framgår att det i ryskan t.ex. är möjligt att skapa ord av obegränsad längd p.g.a. dess struktur och att den antike grekiska komediförfattaren Aristofanes hittade på en maträtt som innehåller 173 bokstäver: Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiobaphetraganopterygon.

Det går alltså inte att ge ett entydigt svar på Din fråga på grund av språkets natur och lagar, men jag hoppas ändå att du fått en liten insikt i hur komplex ordbildning kan vara och fått några exempel på långa ord.

//Nisse

11 mars 2019 - 13:35

Kategorier