Vetenskaplig metod

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Vad kallas den vetenskapliga metod, när man jämför forskning (ej teori) med verkligheten.
Svar: 

Den brukar kallas för hypotetisk-deduktiv metod och så här beskriver Nationalencyklopedin detta begrepp:

hypotetisk-deduktiv metodhypotetisk-deduktiv metod, enligt en tämligen spridd filosofisk uppfattning den metod som empiriska vetenskaper följer för att pröva teoriers riktighet. Enligt denna uppfattning har en vetenskaplig teori alltid karaktären av hypotes. Teorins riktighet kan prövas genom att man från teorin deduktivt härleder observationssatser, dvs. satser sådana att man genom observation kan avgöra om de är sanna eller falska. Om en härledd observationssats visar sig vara falsk har teorin därigenom vederlagts. Om den visar sig sann, så styrker detta teorin, men en teori kan aldrig slutgiltigt bekräftas, eftersom någon annan av de obestämt många observationssatser som kan härledas ur den kan vara falsk. Denna uppfattning om vad som kännetecknar empiriska teorier började vinna insteg redan under 1600-talet i samband med att den axiomatiska metodens tillämpbarhet på den nya fysiken ifrågasattes (jämför axiom), och i en eller annan form förespråkas den i vår tid av många framträdande vetenskapsfilosofer. En rivaliserande uppfattning ser i stället induktiva metoder som karakteristiska för empirisk vetenskap.

12 mars 2018 - 13:12

Kategorier