Växthuseffekten

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
växthuseffekten
Svar: 

I Nationalencyklopedin beskrivs växthuseffekten så här:
”Växthuseffekten, drivhuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan. Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som finns på alla planeter med atmosfär, t.ex. Venus (i mycket kraftig form) och Mars (i svag form). Utan växthuseffekten skulle medeltemperaturen vid jordytan (under vissa antaganden) vara ca –8 °C (under vissa antaganden) i stället för den verkliga ca +14 °C.”
”Effekten uppkommer eftersom atmosfären är tämligen genomsläpplig för solstrålning men absorberar största delen av den infrarödstrålning (värmestrålning) som kommer från jordytan. Den av atmosfären absorberade energin återstrålas delvis till jorden. Jordens yta tar därför ständigt (även på natten) emot infraröd s.k. återstrålning från atmosfärens gaser och moln. Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, vars källor är naturliga. Då varm luft kan hålla mer vattenånga än kall spelar vattenångan en viktig roll för klimatet. Fram till 2009 ökade atmosfärens halt av koldioxid med knappt 45 % jämfört med förindustriell nivå (ca 1750) på grund av förbränning av kol, olja och naturgas samt avskogning. Atmosfärens halt av växthusgasen metan ökar troligen på grund av människan och likaså halten av växthusgasen dikväveoxid (lustgas). Klorfluorkol (CFC), freoner, utgör ett hot mot ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Förändringar i mängd eller typ av moln som följd av en klimatförändring kan också inverka avsevärt på växthuseffekten”

Nationalencyklopedin finns säkert på ditt närmaste bibliotek. Där kan du slå upp och läsa en mer utförlig artikel i ämnet.

SMHI:s hemsida hittar du också bra information, liksom på Skolvädernätet.

12 mars 2014 - 20:33