Varför måste man gå i skolan?

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Varför måste man gå i skolan?
Svar: 

Hej!
Skolinspektionen skriver att "Skolplikten i Sverige motsvaras av en rätt till utbildning. Vårdnadshavaren ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Huvudmannens (skolans) ansvar är att se till att eleverna kommer till skolan och att anpassa undervisningen så att alla elever kan delta." (Källa: http://www.skolinspektionen.se/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden/Sko...) Jag antar att man menar - eftersom barn har svårt att tillvarata sina rättigheter så har man beslutat om skolplikt så att inga vuxna/föräldrar kan neka sina barn att gå i skolan. 

Förutom att det är en rättighet (och plikt) så är skolans uppdrag att ge kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för varje samhällsmedlem. • Lägga grund för fortsatta studier. • Förmedla och förankra vårt samhälles grundläggande värderingar. • Främja utveckling av empati och medmänsklighet. • Utveckla förmågan att påverka, ta ansvar och arbeta i demokratiska former. (Källa: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575)

Historiskt sett så var nog inte syftet med skolplikten att tillvarata barns rättigheter: "Idén om en allmän skola hörde samman med en önskan att kontrollera denna växande befolkning för att undvika uppror eller oroligheter. Samtidigt ville bönderna fostra och utbilda det uppväxande släktet i nationell och kristen anda för att bredda sitt kommunala och politiska inflytande. Skapandet av en folkskola kan alltså inte bara betraktas som ett steg i demokratiseringen och det liberala genombrottet i Sverige utan också som ett svar på en snabb befolkningstillväxt och de styrandes ängslan över bristande disciplin och okunskap.".
(Källa: http://www.popularhistoria.se/artiklar/skolstart-%E2%80%93-den-svenska-f...)

Om man vill fördjupa sig om ämnet rekommenderas boken "Skola och makt : om viljan till kunskap, beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola" av Anders Persson: (Länk Libris: http://libris.kb.se/bib/14721213)

2 juli 2015 - 12:12

Kategorier