Varför behöver mammor särskilt stöd?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! Varför behöver mammor särskilt stöd?
Svar: 

Din fråga är ganska omfattande och det framgår inte vilken typ av stöd du menar: medicinskt, socialt, ekonomiskt eller något annat. Följande texter presenterar därför några olika infallsvinklar på din fråga:

Sjuksköterskors erfarenheter av stöd till mödrar som ammar
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:690294/FULLTEXT01.pdf
Stöd för blivande mammor med missbruksproblem
http://www.can.se/globalassets/aon/2015/3/13-stod-for-blivande-mammor-med-missbruksproblem.pdf
Stöd till mödrar som avbryter amningen
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:709469/FULLTEXT01.pdf
Ung mamma
https://tjejjouren.se/tjejguiden/familj/ung-mamma
Barn till ensamma mammor
http://ensammamammor.fryshuset.se/
Mammor får stöd efter BB
https://www.svd.se/mammor-far-stod-efter-bb

5 april 2017 - 19:19