Värdera museiföremål i TV?

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
Finns det något hinder för att man i ett TV-program värderar museiföremål? Alltså värderar så man vet vilket försäkringsvärde man skall sätta på föremålet. Vad säger lagstiftningen? Vad säger policyn rörande ett sådant här förfarande?
Svar: 

Det är en svår fråga att svara på. Det finns olika typer av museer och de är bara de allmänna som kan regleras av staten.
Jag kan inte finna något i museilagen som uttryckligen förhindrar att museiföremål värderas i TV. Frågan är snarare om det är etiskt riktigt. Många museisamlingar bygger på donationer eller arv och ekonomiska värderingar i TV skulle kunna äventyra allmänhetens förtroende för museerna.    

Svenska allmänna museer har också förbundit sig att följa ICOM (International Council of Museums) etiska regler som du kan finna här. Det är ett dokument som innehåller internationellt överenskomna riktlinjer för hur museer ska arbeta. I dokumentet står det att ”Museisamlingar förvaltas för allmänhetens räkning och får inte ses som realiserbara tillgångar.”. Det kan man tolka som att föremålen i samlingarna inte ska ses som något som har ett ekonomiskt värde eller går att sälja.

Föremålen i svenska statligt finansierade museer är försäkrade via staten och inte hos privata försäkringsbolag. Om ett föremål skadas, förstörs eller försvinner kan museet söka ersättning hos Kammarkollegiet via den statliga verksamhetsförsäkringen. Andra allmänna museer, som till exempel kommunala museer, har andra försäkringslösningar. Oftast finns det lokala riktlinjer för hur samlingarna ska hanteras.          

Källor:
Museilagen
ICOMs etiska regler
Om verksamhetsförsäkringen

8 januari 2020 - 11:43