Vad menas med växtförädling och djuravel?

Besvarad av Linnéa Björkman
Fråga: 
Beskriv vad som menas med växtförädling och djuravel.
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin (ne.se) är avel: "att genom urval av goda föräldradjur förändra egenskaperna i en djurpopulation i önskad riktning, t.ex. mot högre mjölkproduktion". På Sveriges lantbruksuniversitet (slu.se) kan du läsa mer om djuravel.
 
Växtförädling kan en enkelt säga är som avel fast på växter. På ne.se har du en bra förklaring av vad växtförädling handlar om: "växtförädling, framställning av nyttoväxter med en ärftlig konstitution som ger speciella önskade egenskaper eller generellt högre odlingsvärde. Växtförädlingen strävar efter höjd avkastning, ökad motståndskraft mot sjukdomar och insekter, ökad härdighet mot stress orsakad av fysikaliska faktorer, t.ex. torka och köld, samt högre kvalitet.". På hemsidan genetik.nu kan du läsa mer om växtförädling.

10 april 2018 - 18:28