Vad innebär Webers byråkrati?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
webers byråkrati
Svar: 

Hej!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta mer om Max Webers framställning av byråkratin som organisationsform. Såhär skriver Nationalencyklopedin:

byråkratiʹ (franska bureaucratie, sen bildning till franska bureau, se byrå, och den grekiska efterleden -kratiʹa ’välde’), ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen. Spännvidden i ordet är således stor. Två betydelser är särskilt viktiga, nämligen byråkrati som en speciell organisationsform och byråkrati som ett socialt styrsystem. Bland andra betydelser kan nämnas tjänstemannavälde, administration med professionella tjänstemän, organisatorisk ineffektivitet, organisatorisk rationalitet, offentlig förvaltning och odemokratisk organisation. Byråkrati, byråkrater och byråkratisering är centrala ämnen både i den allmänna debatten och inom samhällsvetenskapen, och orden används både som politiska slagord och som vetenskapliga termer.

Byråkrati som rationell organisationsform
För den mest kända framställningen av byråkratin som organisationsform svarar den tyska sociologen Max Weber. Hans byråkratiuppfattning har varit föremål för åtskilliga tolkningar. Han specificerar sitt begrepp i en idealtyp, som är ett analysinstrument avsett att användas som en måttstock med vars hjälp man kan mäta graden av byråkrati hos en organisation. Idealtypen utgörs av en uppräkning av egenskaper hos byråkratin: 1) byråkratins medlemmar (byråkraterna) är personligen fria och iakttar endast de förpliktelser som deras befattningar föreskriver, 2) tjänsterna är inplacerade i en hierarki, 3) de har klart angivna funktioner, 4) tjänstemännen tillsätts på grundval av ett kontrakt, 5) de väljs ut efter professionella kvalifikationer, t.ex. examina, 6) de har penninglön efter positionen i hierarkin, 7) tjänsten är deras huvudsakliga sysselsättning, 8) det finns bestämda karriärvägar i vilka befordran sker efter meriter, tjänsteår eller överordnades bedömningar, 9) tjänstemannen äger varken sin befattning eller de resurser som följer med den och 10) han är underkastad ett enhetligt kontroll- och disciplinsystem. Konkreta organisationer avviker i varierande grad från idealtypen.

Weber uppfattar byråkratin som speciellt utformad och lämpad för det moderna samhället. Att den faktiskt kommit att dominera stora organisationssystem, privata såväl som offentliga, beror enligt honom på dess tekniska överlägsenhet över andra former av organisation. Byråkratin kännetecknas av ”precision, snabbhet, entydighet, kännedom om akterna, kontinuerlighet, diskretion, konsekvens, strikt subordination, minskade friktioner och minskade materiella och personella kostnader”. Den offentliga byråkraten följer de regler som styr honom och behandlar sina klienter opartiskt utan personliga hänsynstaganden. Därmed är det möjligt att förutse byråkratens åtgärder. Enligt Weber går utvecklingen obevekligt mot större rationalitet, och i det sammanhanget har byråkratin sin givna plats

Källa: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/byr%C3%A5krati

Finns även en kortare förklaring på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Byr%C3%A5krati

Tack för din fråga och hoppas du är nöjd med svaret!

17 november 2016 - 9:57