Vad innebär "genus" ?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Vad innebär "genus" ?
Svar: 

Genus används ofta som beteckning på socialt kön - se Svenska Akademiens Ordlista på https://svenska.se/tre/?sok=genus&pz=1

I Nationalencyklopedin kan man läsa följande definition: "begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i forskningen i början av 1980-talet och har ersatt samt utvecklat tänkandet kring begreppet könsroll." Nationalencyklopedin, genus. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus (hämtad 2020-05-15)

Vidare om begreppet genusteori: "genusteori, benämning på olika samhällsvetenskapliga teorier där manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella kategorier, föränderliga i tid och rum, till skillnad från framför allt sociobiologiska förklaringsmodeller." Nationalencyklopedin, genusteori. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genusteori (hämtad 2020-05-15)

Slutligen, skolsajten SO-rummets kanske tydligare förklaring: "Begreppet genus används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus handlar därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion. Det handlar till exempel om hur vi hela tiden skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare." https://www.so-rummet.se/kategorier/genus-och-genusperspektiv

14 maj 2020 - 20:09