Vad det för skillbad mellan et

Besvarad av Nanna Ekman
Fråga: 
Vad det för skillbad mellan ett bibliotek och Akademibokhandeln
Svar: 

Akademibokhandeln är en butik där du kan köpa böcker och skrivmateriel.

Här kan du läsa mer om Akademibokhandeln på deras webbplats:
https://www.akademibokhandeln.se/om-oss/

På ett bibliotek kan du låna böcker utan kostnad. I bibliotekslagen står det att:

  • Varje kommun ska ha ett bibliotek.
  • Det ska vara gratis att låna böcker.

I bibliotekslagen står det också:
"Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning."

En bibliotekarie har studerat Biblioteks- och informationsvetenskap på universitetet.

Här kan du läsa Bibliotekslagen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801

3 december 2018 - 20:39

Kategorier