Vad är typiskt för det så kallade SMS-språket?

Besvarad av Ela Klayman Cohen
Fråga: 
Vad är typiskt för det så kallade SMS-språket?
Svar: 

Korta och ofullständiga meningar, förkortningar, smilisar, utelämnad interpunktion, talspråkligare, mer informella uttryckssätt är några av de karakteristiska dragen för sms-språket. I artikeln Elektroniskt skrivande, där du hittar den här översiktliga beskrivningen, jämförs sms-språket med äldre tiders runinskriptioner och telegram, då det är de tekniska villkoren som styr skrivandet (artikeln finns på Institutet för språk och folkminnens webbplats).
En längre artikel om sms-språket är: LOL, cs, ql och :-) (2004) som baseras på det mer vetenskapliga Språket i SMS – en translingvistisk dragqueen? (2003).

Ytterligare vetenskaplig litteratur om sms-språket hittar du i Libriskatalogen, alt. Uppsök, eller även via Google, när du söker på 'sms språk'.
Bland annat får man träff på följande uppsatser:
Att skriva som man talar : Sms- och chattspråkets påverkan på elevers skrivande i skolan (2017).
Hihi puss ;* : En studie av SMS-språket hos svenska högstadieungdomar (2013).
SMS-språk – va e d? : En undersökning av några gymnasieelevers och lärares SMS-språk (2009).
 

19 maj 2020 - 9:19

Kategorier