kvantitativ och kvalitativ metod

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ metod?
Svar: 

Nationalencyklopedin (NE) skriver så här: "kvantitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. Arbetssätten bör vara formaliserade och väl definierade. Kvantitativa metoder är väsentliga vid studiet av stora populationer. Fram till 1960-talet dominerade de samhällsvetenskaperna."

"kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. Kvalitativa metoder omfattar oftast mindre populationer än kvantitativa undersökningar. Från 1960-talet har de fått en mer framskjuten plats och är i dag väl etablerade."
 

En enkät med svarsalternativ i form av kryssalternativ som man låter många svara på är ett exempel på kvantitativ metod.   Djupare och länge intervjuer ofta med  färre personer är exempel på den kvalitativa metoden.

 

 

21 oktober 2014 - 22:47