vad är skillnaden mellan dialekt och sociolekt

Besvarad av Anngerd Thegel
Fråga: 
vad är skillnaden mellan dialekt och sociolekt?
Svar: 

Här kommer några artiklar från Nationalencyklpedin:

dialekt (grekiska dia´lektos 'samtal', 'sätt att tala', av diale´gomai 'samtala'), språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken. En dialekt skiljer sig från standardspråket liksom från angränsande dialekter. Skillnaderna kan gälla språkdrag på alla nivåer: fonologisk, morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå. Synonymer för dialekt är bl.a. folkmål, bygdemål, landsmål, munart (tyska Mundart) och allmogemål. Se vidare dialektforskning.

Svenska dialekter behandlas i Nationalencyklopedin i de olika landskapsartiklarna. Se även svenska dialekter.

Inom ämnet språksociologi talar man också om social dialekt eller sociolekt.

 

sociole´kt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp. Sociolekter är ofta till uttal, ordböjning och ordförråd också regionalt begränsade så att medlemmar av samma sociala klass i olika delar av ett språkområde varierar inbördes. Det innebär att samma varietet kan betraktas som sociolekt ur ett perspektiv och som dialekt ur ett annat. Skillnaderna mellan sociolekter är i regel kvantitativa snarare än kvalitativa och övergångarna mellan sociolekter glidande.

23 september 2014 - 18:28

Kategorier