Reliabilitet och validitet

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
vad är reliabilitet och valditet?
Svar: 

Reliabilitet
reliabiliteʹt (engelska reliability, av reliable ’tillförlitlig’, av rely ’lita på’), tillförlitlighet, inom beteendevetenskaperna mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment är. Reliabiliteten beskriver alltså hur väl testet mäter det som det mäter.

I tekniska sammanhang den sannolikhet med vilken ett visst system fungerar vid en given tidpunkt.

Validitet
(senlatin valiʹditas, genitiv validitaʹtis, egentligen ’styrka’, av latin vaʹlidus ’stark’, av vaʹleo ’förmå’, ’orka’), den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta. Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga sådana. Se även mätning och innehållsvaliditet.

Källa Nationalecyklopedin

20 april 2015 - 16:18