Vad är ett folkhälsoarbete?

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Vad är ett folkhälsoarbete?
Svar: 

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt. Den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt. En god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen.

Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete syftar till att genom allmänna insatser främja hälsa och förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa. Arbetet bedrivs på befolkningsnivå snarare än på grupp- och individnivå. Det finns två inriktningar som båda är viktiga i folkhälsoarbetet: Undanröja risker genom sjukdoms- och skadeförebyggande arbete och skapa mer av det som håller oss friska genom hälsofrämjande arbete.

Nedan en länk om folkhälsa
https://skr.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html

24 maj 2020 - 17:00

Kategorier