Vad är en författning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad är en författning? (samhällskunskap)
Svar: 

I Nationalencyklopedin står det bl.a. så här: 
”författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift. Ordet täcker både lagar, som beslutas av riksdagen, och förordningar, som beslutas av regeringen, samt även föreskrifter med skilda beteckningar som beslutas av lägre statliga eller kommunala myndigheter. Svensk författningssamling innehåller alla viktigare författningar som utfärdats av regeringen, dels av riksdagen stiftad lag, dels förordningar som regeringen själv beslutat om, samt viktigare av myndigheter utfärdade bestämmelser.
En författning är också en skriven konstitution, grundlag, det vill säga det eller de statsrättsliga dokument som innehåller principerna för ett lands styrelse, framför allt för de högsta statsorganens organisation och kompetens”
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/författning, hämtad 2015-05-12

Och i Riksdagens ordbok står det så här:
"1. Dokument med rättsliga bestämmelser om hur ett land ska styras, hur de högsta statsorganen ska organiseras och hur deras verksamhet ska bedrivas. För att en författning ska kunna ändras krävs ett särskilt förfaringssätt, mer komplicerat än för vanliga lagar. Sveriges författning (eller konstitution) består av fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
2. Samlande beteckning för lagar, förordningar och andra föreskrifter utfärdade av myndigheter."
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/forfattning/

 

8 maj 2015 - 20:23