Tyska ord i svenskan

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför är tyska språket väldigt likt det svenska språket?
Svar: 

Det finns två skäl till att svenskan är så lik tyskan. Dels tillhör vi samma språkstam, dels hade lågtyskan I det medeltida Sverige en mycket viktig roll som kommersiellt språk och Hansans (som du kan läsa om här) lingua franca. Men det är ju inte bara tyskan som påverkat svenskan utan även franskan och idag är engelskan en stark influens. Språk är som en levande organism och det i sig är jättespännande. Det finns många bra artiklar om det svenska språkets utveckling:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5k_i_Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska
http://svensktyska.se/svenskans-och-tyskans-gemensamma-ursprung/
http://spraktidningen.se/artiklar/2012/02/vad-ar-svenska
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i...

Jag hittade även liten uppsats om hur tyska språkets ställning i sverige på 1600-talet:
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:408607/FULLTEXT01.pdf

7 februari 2018 - 9:25

Kategorier