Typiska drag för riddare under medeltiden

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Typiska drag för riddare under medeltiden?
Svar: 

Jag vet inte riktigt vad du menar med typiska drag för riddarna under medeltiden. På webbsajten SO-rummet kan du läsa om om hur man blev dubbad till riddare, riddarens status och deras gemensamma hederskodex. 
Riddarnas hederskodex innebar att de höjde sig över resten av samhället genom att ha sin egen livsfilosofi. Denna riddarideologi innefattade bland annat tanken att riddarståndet var ett militärt broderskap med eget hederskodex. Riddarens grunddygder skulle vara mod och stridsduglighet, men ridderskapets högsta mål skulle vara att tjäna Gud, beskydda de fattiga och försvara kyrkan.

Du hittar också en del om riddare på Wikipedia. Där kan man bl a läsa att "inom litteraturen hyllades riddarnas dygder såsom tapperhet, höviskhet gentemot kvinnor och ädelmod".

Handlar det om litteraturhistoria så tänker du kanske på riddarromanen? Riddarroman eller riddarepos, är en typ av medeltida, europeisk skönlitterär berättelse på vers (epos) med riddare som huvudperson. Karaktärerna var mycket statiska och riddarromanerna anses ha spelat en fostrande roll och visat hur en god riddare bör handla och vara. Ett centralt motiv är motsättningen mellan den höviska sublimiteten och den ohöviska naturligheten. En av de mer kända exemplen är Tristan och Isolde. Källa: Wikipedia

4 mars 2015 - 11:33

Kategorier