Skolplikt och rätt till undervisning

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vad händer om ett barn inte går i skolan?
Svar: 

I Sverige har vi skolplikt och en motsvarande rätt till utbildning. Det innebär att vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet kommer till skolan och skolan är skyldig att se till att barnet får den undervisning det har rätt till. Uppfyller i vårdnadshavaren (föräldrarna eller annan som ansvarar för barnet) sin plikt måste kommunen kräva att det sker. Sociala myndigheter kan bli inkopplade. Uppfyller inte skolan sin del kan vårdnadshavaren kräva att de gör det och skolan kan bli straffad. Läs mer hos Skolverket, https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ra... och Skolinspektionen, https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Stallningstaganden...

25 september 2017 - 11:34