Skillnader i betyg mellan olika skolor i Göteborg?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur skiljer sig skolbetyg mellan västra göteborg och angered och vad kan detta bero på?
Svar: 

Skolverket erbjuder mycket statistik på sin webbplats  och det är möjligt att jämföra betygen för olika skolor genom att använda deras databas Siris, där du kan välja Göteborg och sedan de skolor du är intresserad av via menyn till vänster på startsidan:
http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0

När det gäller de bakomliggande orsakerna till skillnader i skolbetyg brukar man framhäva bl.a. bostadssegregationen, som bidrar till att elever med likartad socioekonomisk bakgrund koncentreras till samma skolor, liksom att elever med utländsk bakgrund och bristande språkkunskaper tenderar att samlas på vissa skolor.
Det fria skolvalet brukar också diskuteras i det här sammanhanget, då forskning visar att svenskfödda föräldrar med hög utbildning gärna väljer bort skolor som domineras av synliga minoriteter.  Mer om olika bidragande orsaker kan du läsa i följande artiklar och rapporter:

Strukturella orsaker till sjunkande skolresultat
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/strukturella-faktorer/strukturella-orsaker-till-sjunkande-skolresultat-1.189964 Vad påverkar resultaten i svensk grundskola
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2260 Skolvalet orsak till växande skillnader
http://skolvarlden.se/artiklar/skolvalet-orsak-till-vaxande-skillnader Likvärdigheten har minskat i skolan
http://www.forskning.se/2014/09/12/likvardigheten-har-minskat-i-skolan/

6 april 2017 - 16:40

Kategorier