Rumäniens energiförsörjning

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
På vilka sätt får Rumänien energi, är man beroende av andra länder?
Svar: 

Rumänien är inte helt självförsörjande på engergiområdet, men har goda tillgångar på till exempel naturgas och kol.

​I Nationalencyklopedin kan du läsa följande om Rumäniens energiförsörjning:

​"Rumäniens främsta energiråvaror är kol och naturgas, och till 2/3 är landet självförsörjande (2009). Import sker främst av råolja men även av kol och naturgas. Detta beror i viss utsträckning på alltför stora uttag och export av olja under Ceaușescuperioden, vilket då ledde till en påtaglig produktionsminskning och bränslebrist inom landet. Det främsta oljeförande området sträcker sig i ett öst–västligt band nedanför Sydkarpaterna. Viktigaste raffinaderiorter är Ploiești och Pitești. Oljeledningar går till svartahavshamnen Constanța.

Fossila energislag står för 3/4 av den totala energiproduktionen, kärnenergi för knappt 10 procent och förnybara källor för cirka 15 procent (2009). Naturgasfyndigheter finns på många håll i Transsylvanien; de har fått en ökande betydelse och utgör 1/3 av de egna energiråvarorna. Detta gäller också stenkolet, som täcker 20 procent av energibehovet.

Vattenkraften är förhållandevis litet utbyggd. Rumänien samäger med Serbien två vattenkraftverk vid Järnporten i Donau, av vilka det större, Iron Gate I, är bland Europas största avseende energiproduktion. Vindenergin är under stark utbyggnad. Till 2020 är målet att 24 procent av den konsumerade elen ska produceras av förnybara energislag."

​Källa: Nationalencyklopedin, Rumänien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rumänien (hämtad 2019-02-21)

20 februari 2019 - 18:40