Pliktetik och självmord?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
pliktetiker och deras syn på självmord
Svar: 

Nationalencyklopedin  beskriver pliktetik som en ”etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktensbud.”
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pliktetik (hämtad 2016-10-26)

Följande lite utförligare presentationer av pliktetik bör kunna hjälpa dig att sätta begreppet  i relation till självmord:

Pliktetik
http://www.fil.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/FPRA11/20122/Frelsning_121030.pdf
Etiska teorier och normativ etik
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/etiska-teorier-och-normativ-etik

20 oktober 2016 - 13:39

Kategorier