När immigrerade asiater till Sverige?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
När immigrerade asiater till Sverige?
Svar: 

SCB, Statistiska Centralbyrån skriver så här:
"Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring. Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl. Sedan 2012 har framför allt antalet asylsökande från Syrien ökat kraftigt."
Länder i Asien nämns sparsamt, vill man titta djupare finns tabeller för olika årsperioder att söka i. Mer aktuella siffror gäller Pakistan: "Den grupp som ökat mest är personer födda i Pakistan. År 2019 invandrade drygt 3 200 personer födda i Pakistan, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2018." Kina nämns också: "Av de tio största invandringsländerna 2019 hade Afghanistan störst andel män med 75 procent. Därefter kom Polen med 62 procent. Störst andel kvinnor fanns bland invandrade födda i Syrien med 53 procent. Därefter kom Kina och Eritrea båda med 51 procent."
I den äldre statistiken finns inte alltid ursprungsland angivet. Men det går också att fråga SCB direkt via deras kontaktformulär: https://www.scb.se/om-scb/kontakta-oss/statistikservice/fraga-oss/
I övrigt finns information på https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sveri...

8 oktober 2020 - 10:38