När började man med slöjd i svensk skola?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
När började man med slöjd i svensk skola
Svar: 

Slöjd har varit ett skolämne sedan 1878, men det blev inte obligatoriskt förrän 1955.

Läs mer här i en artikel från Linköpings universitet: http://bit.ly/2h2eVrS
En uppsats om slöjd, från Umeå universitet: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140456/FULLTEXT01.pdf
Här är en artikel om folkskolans utveckling, http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artik...

13 september 2017 - 11:31