Modernism och Postmodernism

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
vad är skillnaden mellan postmodernism och modernism?
Svar: 

Modernism och Postmodernism,

Först lite bakgrund..
Det sena 1800talen och det tidiga 1900talen var en mkt omvälvande period.
Vid tiden före industrialiseringens så levde de flesta människor ett mycket traditionsbundet liv på landsbygden.  Ofta i samma trakt och sedan flera generationer tillbaka.

Det gamla levnadsättet började dock gå mot sitt slut när allt fler människor i samband industrialiseringen flyttade in till städerna.
Under samma tidsperiod byggdes järnvägsnäten ut, elektricitet började användas. Och uppfinningar som telegraf, telefon, och cyklar, förändrade och underlättade vardagen

Läskunnigheten steg. Fackföreningar bildades, och allmän rösträtt blev till en fråga..
Och efter århundranden utav konflikter och krig i Europa så rådde nu ett unikt tillstånd, det var fred.Sammantaget gjorde allt detta att en försiktig optimism växte fram hos många.

                                   Modernismen
Med uppbrottet från landsbygden och de gamla traditionerna där familjen/släktens intressen oftast hade gått före den enskildes. Så började nu en mer individualistisk/självständig attityd kring tillvaron att växa fram.

I samband med detta så uppstod en kulturell rörelse som ansåg att samhället i mycket levde kvar i det förflutna och som bromsade upp utvecklingen.
Rörelsen kom att kallas Modernismen. Traditionella kulturiktningar som renässansen och nyklassicismen vilka båda tagit inspiration från antiken, stod inte högt i kurs i deras ögon.

Det var dags att börja frigöra sig ifrån det förflutna  och istället blicka framåt. Människan och vetenskapen var kapabel att finna sanningen.
Modernisterna betraktade det traditionsbundna, som sin motsats.    

                - Oföränderligt, stabilt och kollektivt.

Medan de betraktade sig själv som nyskapande, individuella och rörliga.

Modernismen satte  sin förhoppning till att människor genom självmedvetenhet skulle kunna komma till insikt om hur de skulle vilja forma sin tillvaro. Industrialiseringen sågs som den förutsättning vilken gjort det hela möjligt. Tack vare den skulle människan  i framtiden kunna känna sig ekonomiskt  fri till arbete och skapande. Inte längre sätta sin till tilltro religionen, utan istället vara rationell och  förlita sig på vetenskapen. Samtidigt var det inte ett avvisande av religionen som sådan utan mer utav en separering emellan den och det världsliga.

                                        Postmodernismen
Från slutet av 1960talen och under 1970talen   framstod världen för allt fler som allt annat än rationell. Vietnamkriget pågick och ett Kallt krig med risk att övergå i kärnvapenkrig, var överhängande.  Runtom i världen gick studenter ut på gatorna och demonstrerade
Resonemanget  i stycket ovanför om att ”människan och vetenskapen var kapabel att finna sanningen, kändes inte längre relevant.

Filosofen Jean Francois Lyotard  gav 1979 ut arbetet La Condition postmoderna (Det postmoderna tillståndet)
Han hävdade där att det inte går att få ett övergripande helhetsintryck av Världen.

Den är splittrad i mindre delar som länder, grupper med gemensam kulturell tradition/bakgrund eller språk. Det som råder som sanning i en kultur, är emotsagt i en annan. Världen är subjektiv, några universella sanningar finns inte, utan får ge vika för de mindre. Och inte nog med det, Världen är på sätt och vis provosorisk, olika sanningar avlöser varandra med tiden.

Oftast brukar en epok eller strömning som följer på en annan också utgöra en sorts reaktion mot denna. Benämningen postmodernism i sig själv både låter och kan ses som en reaktion mot modernismen och moderniteten inte minst mot tilltron till åt rationalitet utifrån allmängiltiga principer. Men att se den som en radikal uppgörelse med modernismen, vore fel. Snarare i sådant fall som en omkastning av modernismen och modernitetens innehåll.

Inom till exempel arkitektur och konst kännetecknas  postmodernismen av en blandning från föregående stilbildningar. Detsamma gäller för måleriet.

Nedan några länkar angående Modernism och Postmodernism

https://konstagenten.se/modernismen/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Modernism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Postmodernism

 

 

24 april 2020 - 11:21