Miljövänligare tillverkning av PET

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Kan man på ett mer miljövänligt sätt tillverka PET-plast
Svar: 

PET är en plast som är fossilbaserad. Den är alltså till sin natur miljöovänlig. För att öka miljövänligheten gäller det att återvinna plasten i så hög utsträckning som möjligt på ett så effektivt sätt som möjligt.
Tyvärr verkar andra alternativ ha svårt att ta sig in på marknaden eftersom PET har så många fördelar.

Läs mer om effektivare tillverkning i den här uppsatsen: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:867454/FULLTEXT01.pdf
Läs mer om återvinning i den här rapporten från Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avf...
Och här en engelskspråkig artikel om alternativa material: https://www.scientificamerican.com/article/can-plastic-be-made-environme...

Titta gärna bland våra tidigare svar om PET:
http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=PET

30 november 2016 - 21:11