Litteratur om lysning

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hej! Skulle vilja ha litteratur rörande följande: År 1718. Hur många gånger skulle det då lysas i kyrkan, inför ett bröllop? Hur lång tid emellan de olika lysningarna skulle det vara?
Svar: 

NE, Nationalencyklopedin skriver: 
Beslut om lysningsförfarande före kyrklig vigsel togs på Fjärde Laterankonciliet i Rom 1215. Året därpå trädde beslutet i kraft i Sverige. Genom lysningsförfarandet skulle man utröna om det förelåg något hinder för dem som ämnade ingå äktenskap att gifta sig med varandra. Bestämmelser om lysning och hindersprövning infördes i de svenska landskapslagarna. Prästen skulle kungöra det förestående äktenskapet tre söndagar i följd före vigseln. Om någon kyrkobesökare kände till något hinder för mannen eller kvinnan att ingå äktenskap, skulle det anmälas till prästen.
Även efter reformationens genomförande på 1500-talet tillämpade man det medeltida lysningsförfarandet. Dock behövde man enligt 1686 års kyrkolag inte kungöra lysningen mera än en söndag om mannen var inkallad i rikets tjänst eller en av parterna låg för döden. 1734 års lag upptog blott det förstnämnda undantaget, men i praxis följde man kyrkolagens bestämmelser.

Mer att läsa om bröllopsseder och lysning kan finnas i någon av dessa översikter ur nationalkatalogen Libris, dock går det inte se exakt vad de olika kapitlen tar upp.
http://libris.kb.se/hitlist?q=br%c3%b6llopsseder+sverige&d=libris&m=10&p...

Har du tillgång till något fysiskt bibliotek har Magdalena Ribbing skrivit en hel del om bröllop, t ex i boken Ja : allt om bröllop.

 

6 april 2020 - 15:02