Likheter och skillnader mellan humanism och kristendom

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Vad finns det för likheter och skillnader mellan humanism och kristendom?
Svar: 

Till att börja med är humanism ett filosofiskt begrepp, medan kristendom är en religion. Humanismen tar fasta på tankegångar om vad som utgör en människa och hur sådant som bildning, upplysning och andra faktorer påverkar henne i förhållande till hennes omgivning och miljö. Ord som moral, medkänsla, självständigt tänkande, självförverkligande och ansvar är nyckelbegrepp inom denna idéströmning. 
Sedan är det så att alla religioner lyfter upp vissa dygder som man menar är moraliskt viktiga för människan att leva efter. Dessa regler eller rättesnören kan variera bland olika religioner, men just humanism är något som återfinns så gott som överallt. Så humanism (medmänsklighet) är något som kristendomen har plockat in som ett viktigt inslag i sin etik. Ett viktigt sätt att arbeta för humanitet inom kristendomen är t ex genom ekumenik, som handlar om enhetssträvanden, dvs att inbjuda till dialog och kommunikation över trosgränserna genom öppna samtal. 

20 november 2017 - 14:16