Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klarssrum
Svar: 

På Pedagog Östersund - Från Östersunds kommun kan man läsa att "Ett bra bemötande och känslan av att höra till är avgörande för elevens känsla av trygghet och därmed också för lärandet. I klassrummet gäller det för läraren att jobba med gruppen på ett sådant sätt att samtliga elever upplever gemenskap och känner sig inkluderade. för att skapa en gemenskap där samtliga elever känner sig inkluderade. Nyanlända som känner sig otrygga söker sig ofta till varandra, vilket motverkar integreringen."
http://pedagog.ostersund.se/wordpress/?p=1373152

På Lärarnas Riksförbund kan man också läsa om den mångkulturella skolan. "Att vara med i skapandet av den mångkulturella skolan handlar det inte enbart om att kartlägga nyanlända elevers skolbakgrund. Det handlar om en öppenhet för olika språk och kulturer där man ställer intresserade frågor och planerar sin undervisning så att den inte enbart har det svenska som utgångspunkt, snarare att hela världen bidrar med innehåll för lärande. Det handlar om att använda det kulturella utbytet som verktyg för lärande, tillsammans. När ny kunskap relateras till något som är bekant för eleven stimuleras elevens identitets- språk och kunskapsutveckling".
I bloggen nedan finns dessutom ett antal referenser till ytterligare litteratur och andra källor.
http://lrbloggar.se/hulyabasaran/ett-mangkulturellt-sverige-borjar-i-sko...

En sökning på google på "lärares förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum" ger många svar med länkar till olika uppsatser vid olika universitet och högskolor, bla. Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet, Malmö Högskola.
Några exempel är:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:388496/FULLTEXT01.pdf
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/13799/Examensarbete%20ht%20201...

På Skolverkets hemsida kan du läsa om bedömning i det mångkulturella klassrumet men hänvisning till en artikel. Där finns också en hänvisning till en rapport om utbildning för nyanlända elever av Skolinspektionen.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/relationer-...

27 maj 2018 - 15:41

Kategorier