Kvinnlig rösträtt i Pakistan

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Hur stor andel av kvinnorna har rösträtt i Pakistan?
Svar: 

Utrikesdepartementet har lämnat underlag för en rapport om läget i Pakistan vid årsskiftet 2013/14. Där förklaras att landet har ratificerat bland annat Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, 1996, med generell reservation för att konventionen ska tolkas inom ramen för landets konstitution.

och det står också 

"Islam är officiell religion i Pakistan och enligt grundlagen måste landets lagstiftning vara förenlig med sharia..." 
Sharialagstiftningen gör skillnad på kvinnor och män men i vilken mån detta påverkar rösträtten kan jag inte utläsa.
Att det är stor skillnad på läskunnigheten mellan könen står klart liksom de allmänna sociala förhållanden beroende på om man lever i storstäder eller på landsbygden. 

Engelskspråkiga Wikipedia har en omfattande artikel om kvinnors situation i Pakistan : https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Pakistan
I Bibblan svarars svarsarkiv finns svar på en fråga om rösträtten i Pakistan: http://bibblansvarar.se/sv/svar/finns-det-nagonnagra-delar-av
 

13 januari 2017 - 23:25