Kulturskog eller urskog?

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
Är det med tanke på ekonomin och arbetstillfällen alltid bättre med kulturskog än urskog? Varför/varför inte?
Svar: 

Nedan har du lite info om båda sorternas skog. Du får själv ta ställning till vad som verkar bäst för ekonomi och arbetstillfällen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Urskog

1.4   Skillnader mellan urskog och kulturskog  Sammanfattningsvis nämns här några grundläggande skillnader mellan urskogen och kulturskogen.
Urskog  
o föryngring främst efter brand och stormfällning  
o vid föryngring efter storm och brand finns mycket av den gamla skogen kvar; fläckvis
föryngring förekommer  
o pionjärträd som björk och asp får utvecklas, åldras och dö i beståndet  
o samtliga träd utvecklas ur ortseget frö  
o bred genetisk variation hos uppväxande bestånd  
o sena successionsstadier förekommer allmänt  
o rikligt med gamla, döende och döda träd  
o rikligt med ved i olika stadier av nedbrytning  
o all biomassa kvar i skogen  
o olikåldriga, luckiga och flerskiktade bestånd förekommer flerstädes  
o flera arter i träd‐ och buskskikt  
o växter och djur, däribland flera hotade arter, som kräver sena successionsstadier
förekommer liksom arter med långsam etablering  
o relativt få individer av många arter  
o många ekologiska nischer  
o komplicerade näringsvävar, utvecklade under lång tid utan mänskliga störningar
förekommer  
o i regel dynamisk balans mellan skadeinsekter och deras rovdjur; varje art har flera
regleringsmekanismer  

Kulturskog  
o föryngring genom plantering, sådd eller självsådd under utvalda fröträd  
o kalavverkning av hela det gamla beståndet, med eller utan kvarställande av fröträd; i
regel markberedni ng  
o pionjärlövträd röjs bort  
o ofta ortsfrämmande plant‐ och frömaterial vid skogsodling  
o snäv genetisk variation hos uppväxande bestånd efter skogsodling  
o sena successionsstadier förekommer mycket sparsamt  
o överåriga och döda träd är ovanliga  
o död ved sparsamt förekommande
o nästan allt stamvirke förs ut ur skogen  
o i regel mer likåldriga, jämna, täta och enskiktade bestånd  
o ofta en eller ett fåtal träd‐ och buskarter  
o växter och djur som kräver sena successionsstadier är ovanliga  
o många individer av färre arter  
o färre ekologiska nischer  
o korta, ofta ofullständiga näringsvävar, ofta utsatta för drastiska förändringar  
o större risk för obalans mellan skadeinsekter och deras rovdjur; färre
regleringsmekanismer och risk för explosionsartad utveckling av vissa arter  
(från http://netkurs.se/Biologi_A/Ekologi/Nagot_om_urskogens_ekologi_och_utnyt...)

9 maj 2016 - 12:46