Könsuppdelad idrott

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Varför får inte killar gå i samma fotbollslag som tjejer ?
Svar: 

Det finns  förmodligen olika anledningar till  varför pojkar och flickor sällan spelar i samma lag. En anledning är den historiska bakgrunden. Sport och idrott var länge något som män och pojkar ägnade sig åt. Kvinnliga idrottare och idrotter var undantag på grund av samhället struktur. Därför har man utgått från att pojkar är normen och flickor undantaget, och därför finns könsuppdelningen. Läs mer här, http://www.rf.se/jamstalldhet/ och här http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:659906/FULLTEXT01.pdf

20 januari 2017 - 13:33