Kinas ekonomiska system?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad är det för sorts ekonomiskt system i kina. Ge exempel på varför det är det. Går det att se att det ekonomiska systemet i kina har förändrats något de senaste åren(1970 och framåt).
Svar: 

I Landguiden, som är en databas som många bibliotek prenumererar på, står det bl.a. så här om Kinas ekonomi: ” Den officiella linjen är att Kina ska vara en ”socialistisk marknadsekonomi”. Men staten har fortfarande en stark roll i ekonomin, den äger all mark och kontrollerar bland annat banksektorn, energi och telekommunikationer. Även om de statskontrollerade företagen har blivit färre och lönsamheten hos en del av dem ökat genom privatiseringar och sammanslagningar fortsätter många att vara en ekonomisk börda.”

I Nationencyklopedin kan man bl.a. läsa att ”efter 1978 har den ekonomiska utvecklingen varit snabbare i Kina än i något annat land. BNP per capita växte 1978–2008 med 8,6 procent per år, och 2009 är Kina det land som näst USA har störst BNP. Fortfarande är dock BNP per capita mycket lägre i Kina än i de flesta industriländer, som en konsekvens av landets stora befolkning. De starkaste drivkrafterna för tillväxten har varit en stegvis liberalisering av ekonomin, alltmer omfattande utländska investeringar och en snabbt växande export av främst enkla industrivaror." 

Det finns mycket mer att läsa om Kinas ekonomi i både Landguiden och i Nationalencyklopedin, så kolla om ditt bibliotek har tillgång till dem.

Utförligare information om de senaste årens ekonomiska utveckling i Kina finner du bl.a. i rapporterna från ambassaden:
http://www.swedenabroad.com/Page____20800.aspxhttp://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Peking/Landfakta/Rapporter-2011-och-tidigare/

14 december 2016 - 19:34

Kategorier