Hur refererar jag till ett dokument från eskilstuna.se?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Hur refererar jag till denna källa? https://www.eskilstuna.se/PageFiles/10230/Styrsystemet%20i%20Eskilstuna%20kommunkoncern.pdf?epslanguage=sv
Svar: 

Hej,

Ett tips är att du tittar på högskolornas/universitetens rekommendationer för hur en bäst refererar till elektroniska källor. På Lunds universitets hemsida står bland annat följande:

"Elektroniska resurser blir allt vanligare inom vetenskaplig publicering. De är problematiska genom att webbsidor kan byta innehåll jämfört med när man citerade dem, eller byta adress så att källan inte längre stämmer. Trots dessa problem skall en citering ge en möjlighet att återfinna resursen. Följande uppgifter måste finnas med i en referens:

Författarens namn.
Dokumentets/sidans titel.
Det fullständiga verkets titel (om dokumentet är en del av ett större verk som t.ex. webbplats med särskilt namn, bok, tidskrift, databas, projekt).
Datum eller datum senast ändrat om det inte är samma som uppslagsdatum.
Adress (=URL), (om dokumentet ingår i en databas eller katalog anges databasens adress).
Uppslagsdatum, d.v.s. den dag man använt och läst dokumentet.
Det är inte alltid lätt att hitta författaren till ett dokument på Internet. Ofta anses organisationen som är ansvarig för webbplatsen som författare. Hoppa över annars över författaruppgiften.

Ett annat problem är att olika titlar kan förekomma på en webbsida. Använd i första hand den titel som finns i titelramen längst upp i fönstret (se nedan). Denna sidas titel är Elektroniska källor. Om den inte säger något som beskriver innehållet, använd då den rubrik som finns på själva sidan."

http://www3.ub.lu.se/infokompetens/referens/referensb.html

På Umeå universitets hemsida hittar du sammanfattat vad som gäller enligt Harvard-modellen:

"Webbsidor, bloggar och twitter
För internetkällor inkludera i den mån det finns tillgängligt följande uppgifter: författarens, organisationens eller myndighetens namn; årtal då det du citerar senast ändrades (om tillgängligt); dokumentets, sidans eller meddelandets titel; webbplatsens titel eller ägare; fullständig URL-adress (http://….), samt datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet."

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard

Det specifika dokumentet du hänvisar till saknar exempelvis publiceringsdatum, men söker du på dokumentets titel på Eskilstuna.se framgår det från träfflistan att dokumentet är upplagt "27 mars 2012".

11 januari 2016 - 18:33

Kategorier