Hur många björnar dödas varje år i Sverige av människor?

Fråga: 
Hur många björnar dödas varje år i Sverige av människor?
Svar: 

Hej!

Det skiljer sig från år till år.

Så här skriver naturvårdsverket (http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt-pa-rovdjur/Bjorn/):
"Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda."

Så här skriver WWF (http://www.wwf.se/vart-arbete/arter/1132021-brunbjorn) om jakt på björn i Sverige
"Vi har haft björn i hela Sverige, förutom på Gotland. Historien berättar inte när björnarna försvann från södra Sverige men i mitten på 1800-talet fanns cirka 1 700 björnar och utbredningsgränsen gick söder om Dalsland/Värmland/Västmanland/Uppland. Därefter minskade antalet björnar snabbt till följd av laglig jakt, uppmuntrad av staten med hjälp av skottpengar. I slutet av 1800-talet fanns bara ett fåtal björnar kvar. Därefter fredades de i allt större omfattning och 1927 fredades de helt. I och med det började antalet björnar öka igen till 3300 björnar år 2008, men har sjunkit till 2800 djur idag, till följd av ökad jakttilldelning."

Normalt sett är det Naturvårdsverket som sätter upp riktlinjer för varje års jakt på björn men för närvarande gäller detta enligt Naturvårdsverkets hemsida (se tidigare länk).
"Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skyddsjakt på björn till länsstyrelserna i hela landet utom länsstyrelsen i Gotlands län. Naturvårdsverket har även delegerat rätten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena."

På Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida (http://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur/licensjakt_pa_bjorn) kan en följa varje års licensjakt. I år (2016) är licensjakten avlyst i samtliga områden, totalt fälldes 218 björnar av de 219 som blev tilldelade.

23 december 2016 - 17:59