Hur klarar andra sig bättre än

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Hur klarar en del sig bättre än andra när det gäller stress?
Svar: 

I en kandidatuppsats av Karlsson, S & Sundin, K, Varför klarar vissa människor av att hantera stress bättre än andra i
sin yrkesverksamma roll? - En kvalitativ studie baserad på individer som bedöms arbeta i en
stressfylld miljö men som inte påverkas negativt av den arbetsrelaterade stressen
har de intervjuat en rad personer som i sitt yrkesliv utsätts för mycket stress.
"Resultatet visar att dessa personer skapar struktur, accepterar situationen, behåller lugnet och tänker positivt för att klara av stressfyllda situationer i sin yrkesroll. Faktorer som påverkar deras förmåga att hantera dessa situationer visade sig vara synen på stress, personliga egenskaper, det sociala nätverket och graden av separation mellanarbete och fritid. Resultatet visar också att respondenterna lärt sig hantera stressfyllda situationer väl genom erfarenheter samt att de, till viss del, alltid haft den förmågan."

2 december 2016 - 19:40

Kategorier