Koherensteorin och korrespondensteorin

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur fungerar koherensteorin och korrespondensteorin om man utgår från "Jorden är rund"
Svar: 

Enligt korrespondensteorin så är sanningsvärdet för satsen "jorden är rund" beroende av realtionen mellan satsen och den omgivande världen. Man kan enkelt säga att det måste finnas ett "objekt" som stämmer överens med satsen. Satsen i sig måste peka ut en entitet i världen som den refererar till. Endast om det finns ett objekt som heter (är döpt till) jorden och denna är rund så är satsen sann. Problemen här uppstår när hur vi kan veta att vår erfarenhet av verkligheten är en trovärdig grund för sanning.

Om man istället utgår från koherensteorin så är satsens sanningshalt beroende av att satsen inte motsägs av någon annan sats inom ett koherent system. Så länge det inte finns motsägande satser inom systemet så är satsen sann. Satserna "jorden är rund" och "jorden är en kub" kan alltså inte vara sanna samtidigt. Ett problem som ofta uppstår här är att det kan finnas flera olika koherenta system, vilket kan medföra att samma påstående är båda sant och falskt, fast i olika system.

Du kan läsa mer om sanning på NE.se -> länk

14 december 2014 - 12:05

Kategorier