Definition av handlingsetik

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hur definierar man handlingsetik?
Svar: 

Lennart Koskinen skriver i sin bok "Vad är rätt" (1995) 
"Varje handling måste avgöras för sig, utan hänsyn till generella regler".
Han hänvisar vidare till Situationsetik "Etisk teori enligt vilken varje situation är unik och uppfordrar till nya moraliska ställningstaganden oberoende av regler och tidigare liknande situationer"

NE har denna artikel om situationsetik
situationsetik, uppfattningen att ett moraliskt omdöme aldrig kan sträcka sig utöver den konkreta enskilda situation i vilket det fälls. Om ett enskilt drag i en situation motiverar ett visst omdöme får man inte därmed generalisera omdömet till att gälla andra situationer i vilka samma drag förekommer. Att ett löftesbrott gör en handling fel i en situation motiverar t.ex. inte ett allmänt omdöme om att löftesbrott är fel. Situationsetikern avvisar därmed alla former av regeletik, enligt vilka etiken kan formuleras som en hierarki av generella handlingsnormer.
Situationsetiken framställs ibland som ett radikalt förnekande av den moraliska truismen att lika fall bör behandlas lika. Ofta presenteras dock situationsetiken snarare som ett empiriskt påpekande om att två situationer i verkliga livet aldrig är fullständigt lika i alla moraliskt relevanta avseenden. Det senare antagandet är förenligt med de flesta traditionella etiska ståndpunkter, exempelvis utilitarism, dygdetik och kontraktualism.

I kristna teologiska sammanhang har situationsetiker argumenterat för att det rätta moraliska omdömet måste baseras på kärlek till nästan (Augustinus, Joseph Fletcher, 1905–91) eller sensitivitet för Guds omedelbara påbud (Søren Kierkegaard, Karl Barth) snarare än på principer grundade i mänsklig erfarenhet. Idén om att varje etiskt ställningstagande är unikt och bör fattas spontant har också attraherat tänkare i den existentialistiska traditionen. I den moderna moralfilosofiska diskursen förekommer situationsetiken inte längre som en självständig etisk riktning.
Författare:
Björn Petersson
Situationsetik kan man finna en artikel om i Wikipedia   http://sv.wikipedia.org/wiki/Situationsetik

20 april 2015 - 11:47