Godkänna revision?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Ska årsmötet godkänna revisionsberättelsen vid ett årsmöte? Eller revisorerna läser upp revisionsberättelsen och sedan ska årsmötet svara på frågan om man beviljar styrelsen ansvarsfrihet?
Svar: 

Om inga invändningar görs, det vill säga, berättelsen underkänns torde revisionsberättelsen läggas till handlingarna. I fall den underkänns (felaktigheter, oklarheter) kommer det med automatik upp att det förslag revisorerna i normalfallet ger att rekommendera mötet att bevilja ansvarsfrihet, inte fullföljs i den nästkommande punkten som brukar vara frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
Lite mer information finns på Forening.se, exempelvis denna länk

11 februari 2018 - 21:30