Frågor gällande mänskliga rättigheter, lag & rätt

Fråga: 
Frågor gällande lag & rätt: 1.Vad menas med naturrätt respektive folkrätt? Redogör också för hur dessa begrepp hör ihop med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 2. Hur förhåller sig Sveriges lagar till de mänskliga rättigheterna? Tacksam för svar!!
Svar: 

Naturrätt kan definieras så här: Uppfattningen att lag och rätt har en fast moralisk grundval, på så sätt att ett lands rättssystem bör värderas utifrån principer som är objektiva och har sin grund i naturen (Filosofilexikonet: filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö, 1988).
Du kan läsa mer om naturrätt här:
http://filosofia.fi/se/ordbok/N http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturr%C3%A4tt http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontraktualism
https://sv.wikipedia.org/wiki/Naturr%C3%A4tt

Folkrätten är en juridisk disciplin och den offentliga delen av internationell rätt. Folkrätten är det rättssystem som reglerar förhållandet mellan stater. Internationella organisationer, till exempel FN, Internationella Röda Korset och Internationella domstolen i Haag, företag och enskilda individer berörs emellertid också av folkrätten.

Folkrätt definieras så här av Expo Skola: "Folkrätten handlar främst om hur länder ska agera mot varandra i olika situationer, till exempel vid krig. De mänskliga rättigheterna är en central del av folkrätten eftersom de reglerar förhållandet mellan staten och den enskilda människan."
Du kan också läsa vidare på sidans artikel om folkrätt för att se hur de relaterar till FN/mänskliga rättigheter. Bl.a. skriver de så här: Det finns dock vissa saker som man är så överens om i världen att det inte spelar någon roll om ett land har skrivit under en konvention eller inte för att det ska gälla som internationell lag, exempelvis vid brott mot mänskligheten som folkmord. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ses som något som gäller för alla länder i världen eftersom så många länder accepterat den."
http://skola.expo.se/folkratt_163.html

SO-rummet (http://www.so-rummet.se/) länkar till Lars Hammaréns historiehemsida som har en artikel om ämnet "Naturrätt, folkrätt och mänskliga rättigheter": http://www.so-rummet.se/content/naturratt-folkratt-och-manskliga-rattigh...

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter skriver så här: "I Sverige, likt i andra länder, ligger det yttersta ansvaret för att följa de internationella åtagandena om de mänskliga rättigheterna på regeringen." Du kan läsa mer om förhållandet mellan mänskliga rättigheter och svensk lag här: http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige

28 maj 2016 - 18:24