Fråga om kyrkoråd

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Svenska kyrkan. Får en församlingsanställd sitta i (sitt eget) kyrkorådet? (Kyrkorådet är arbetsgivaren). Finns det en grad rörande hur många % den anställde får ha för att få sitta i sitt kyrkoråd?
Svar: 

Så här skriver Nationalencyklopedin om kyrkoråd:

Gällande regler återfinns i kyrkoordningen, som trädde i kraft 2000. Kyrkoråd skall finnas i varje församling. Församlingens kyrkoherde är ledamot av kyrkorådet. Övriga ledamöter väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman utom i de församlingar där kyrkorådet utses genom direktval. Om kyrkorådets ledamöter väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämman skall antalet ledamöter förutom kyrkoherden vara minst sex stycken. Om ledamöterna utses genom direktval skall deras antal förutom kyrkoherden uppgå till minst åtta i församlingar med högst 500 röstberättigade och minst tio i församlingar med mer än 500 röstberättigade. I båda fallen väljs ledamöterna för en period av fyra år. Kyrkorådet skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet skall leda och samordna församlingens förvaltning. Jämför församling. – Redan under 1700-talet fanns det kyrkoråd i städerna. Genom 1817 års förordning om sockenstämma och kyrkoråd infördes kyrkoråd i alla församlingar.
Nationalencyklopedin, kyrkoråd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kyrkoråd (hämtad 2017-05-15)

Här finns bestämmelserna om kyrkoråd i Kyrkoordningen (https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen): file:///C:/Users/Info/Downloads/4%20kap.%20Kyrkor%C3%A5d%20och%20f%C3%B6rsamlingsr%C3%A5d(8).pdf

För mer detaljerade bestämmelser får du kontakta din församling.

17 maj 2017 - 15:27