Formalia i en tentamen

Fråga: 
Om en lärare säger till mig att jag ska rätta till "formaliaaspekter" i min tentamen, vad syftar läraren på då?
Svar: 

I vetenskapliga texter finns ett väl uppbyggt system hur en text presenteras. Formalia handlar helt enkelt om de komponenter som ska ingå, i vilken ordning och hur det ska se ut.
I en naturvetenskaplig rapport kan rapportens inledande del innehålla sammanfattning, bakgrund, syfte, frågeställning(ar) och metod. Huvuddelen kan innehålla en redogörelse för arbetet, resultat, analys, diskussion och slutsatser. I rapporten refererar man till källor som använts och i slutet av rapporten återfinns dessa källor i form av en källförteckning. Rapporten kan också kompletteras med bilagor av olika slag, till exempel enkäter och statistik.
​ Jag bifogar en länk En text skriven av Skolverket som handlar om formalia i en naturvetenskaplig text. http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.231873!/Formalia%20i%20en%20natur... 

21 november 2016 - 15:39

Kategorier