Företagens påverkan på samhället

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Hur påverkar företagen samhället?
Svar: 

Företag påverkar samhället på många sätt, men huvuddragen kan delas upp inom huvuddragen  social, ekonomisk och miljömässig påverkan. Både företag som tillverkar produkter och som tillhandahåller tjänster påverkar samhället inom alla tre områdena.

Den sociala påverkan handlar bland annat om hur företaget påverkar den enskilda individen som arbetstagare, mottagare av reklam och som användare av företagets produkt, det kan vara hur lokala företag  bidrar till kulturen i samhället genom att sponsra olika evenemang eller genom att bygga en sporthall, men också hur företaget påverkar samhällets attityder genom reklamen och produkterna.  Den ekonomiska påverkan sker både på individnivå genom löner och kostnad för att införskaffa produkten, men också på en större samhällsnivå genom skatter som företaget och de anställda betalar. Den miljömässiga påverkan gäller hela livscykeln på produkten – hur påverkar tillverkningen miljön och vad som händer med den uttjänta produkten. Det finns gott om böcker som behandlar de här frågorna i detalj. Många böcker om ekonomisk historia behandlar också huvuddragen. Vänd dig till ditt bibliotek för att se vad som finns tillgängligt där!

Nationalencyklopedin tar upp ämnet i artiklar om till exempel ekonomisk historia,  industrisamhället och CSR (se mer om detta nedan).

Eftersom företaget påverkar samhället, både lokalt och globalt, bör det också ta ansvar för denna påverkan menar många människor idag. Dessa personer återfinns inte bara ute i samhället, bland de påverkade, utan även inom företagen, inom den akademiska världen och inom politiken. Därför kan det vara en god idé att börja fundera kring företagens påverkan utifrån tankar kring deras samhällsansvar, vilket på engelska kallas corporate social responsibility, CSR.

Svenska Wikipedia har en grundläggande artikel om CSR:
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retags_samh%C3%A4llsansvar

2 maj 2014 - 13:15