Folkomröstningar, för och nackdelar.

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
För och nackdelar med folkomröstning
Svar: 

I en rad studier har opinionsforskare analyserat vilken uppfattning väljarna har om folkomröstningar och vilken roll de bör spela i en demokrati.Resultatet visar att en majoritet av väljarna anser att det bör användas restriktivt.
Bland argumenten för en folkomröstning kan nämnas att de har en mobiliserande effekt på väljarna och att samhällsdebatten engagerar en större andel av befolkningen.Frågor som har stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av det svenska samhället anses vara speciellt lämpliga att ta upp i en folkomröstning.
Men det kommer också fram att folkomröstning kan skapa problem genom att störa den normala beslutsprocessen och att det kan leda till att motsättningarna ökar.

 
Resultatet av en folkomröstning kan vara svårtolkat. Det gäller framför allt när det finns flera alternativ att rösta på, som i pensionsomröstningen 1957 och kärnkraftsomröstningen 1980
I Sverige är det i första hand riksdagen som beslutar om sådant som gäller hela landet. Folkomröstningar i hela landet ska vara ett undantag. Därför är det bara genom ett riksdagsbeslut som det kan beslutas om en sådan folkomröstning.

Riksdagen kan besluta om två typer av folkomröstningar: rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i en grundlagsfråga, som kan vara bindande.

För vidare läsning och källor se nedan: 
 

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/folkomrostning/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Direktdemokrati

http://www.jbk.se/omvarlden/emu/lo/lo3/lo3an9.htm

16 september 2020 - 12:53